KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jako zleceniodawcy powierzonego do tłumaczenia tekstu źródłowego jest tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego Blanka Julita Stefańska z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 96 m. 18, strona www: www.blanka.biz.pl e-mail: attard@interia.pl. Uwaga: powyższa informacja nie dotyczy żadnych danych osobowych, zawartych bezpośrednio w powierzonym tłumaczowi do tłumaczenia tekście źródłowym, w odniesieniu do których tłumacz występuje jako procesor.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. 2019 poz. 1326) oraz z innych przepisów związanych z dokonywaniem czynności tłumacza przysięgłego, takich jak:– przedstawienie oferty i wykonanie usług na Państwa zlecenie, a po wykonaniu usługi wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Usługi tłumacza przysięgłego obejmują: sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski oraz z języka polskiego na język hiszpański, sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia, sporządzonego przez inne osoby; sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku hiszpańskim oraz sprawdzenie i poświadczeniu odpisu pisma, sporządzonego w języku hiszpańskim przez inne osoby; tłumaczenie ustne (art. 13 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego).
  3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą właściwe podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, stosowne osoby, określone przepisami ustaw związanych z dokonywaniem czynności tłumacza przysięgłego.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, jaki jest wymagany przez ograny nadrzędne w stosunku do tłumacza przysięgłego, czyli organy wymiaru sprawiedliwości, organy fiskalne, organy administracji państwowej i samorządowej.
  5. Podanie przez Pana/Panią numeru telefonu lub adresu email jest dobrowolne, ale niezbędne do przedstawienia oferty i wykonania usługi tłumaczeniowej, w tym do ustalenia odbioru wykonanego tłumaczenia. Podstawą tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora. Podanie zaś imienia i nazwiska osoby zlecającej lub zamawiającej wykonanie tłumaczenia jest obowiązkowe w celu dokonania wpisu w repertorium czynności tłumacza przysięgłego (obowiązek wynikający z art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy  o zawodzie tłumacza przysięgłego)
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  7. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, z zastrzeżeniem wymagań wynikających z RODO (w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO oraz z pkt. 4 niniejszej klauzuli informacyjnej). Przysługuje również Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Bezpieczeństwo Państwa danych gwarantuje również art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, zgodnie z którym tłumacz przysięgły jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem.